Các thành tố chính của Hệ thống ĐBCL

Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế, xây dựng, và phát triển nhằm hướng đến liên tục đánh giá, đo lường, kiểm soát, duy trì và cải thiện chất lượng của mọi hoạt động chính yếu của nhà trường như học tập, giảng dạy, nghiên cứu, và cung ứng dịch vụ. Hệ thống được xây dựng với ba thành tố chính của hệ thống ĐBCL bao gồm: Các yếu tố đầu vào, thực hiện và kết quả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *