Danh mục văn bản hướng dẫn về Tự đánh giá và Đánh giá ngoài chương trình đào tạo

STT

Loại văn bản Kí hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng

Nội dung trích yếu

1 Công văn 1669/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 31/12/2019 Thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD
2 Công văn 769/QLCL-KĐCLGD 20/04/2018 20/04/2018 Về việc sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
3 Công văn 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/06/2016 28/06/2016 Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
4 Công văn 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/06/2016 28/06/2016 Hướng dẫn tự đánh giá chương trình đào tạo
5 Công văn 1076/KTKĐCLGD-KĐĐH 28/06/2016 28/06/2016 Hướng dẫn đánh giá ngoài chương trình đào tạo
6 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 14/03/2016 29/04/2016 Còn hiệu lực Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học
7 Thông tư 33/2014/TT-BGDĐT 02/10/2014 18/11/2014 Còn hiệu lực Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ ĐH CĐ
8 Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 13/01/2014 Còn hiệu lực Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
9 Thông tư 49/2012/TT-BGDĐT 12/12/2012 01/02/2013 Còn hiệu lực Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo GV THPT trình độ Đại học
10 Thông tư 23/2011/TT-BGDĐT 06/06/2011 25/07/2011 Còn hiệu lực Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục sư phạm kỹ thuật công nghiệp trình độ đại học
11 Quyết định 72/2007/QĐ-BGDĐT 30/11/2007 24/12/2007 Còn hiệu lực Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình giáo dục ngành Giáo Tiểu học trình độ cao đẳng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *