Danh mục văn bản hướng dẫn về Kiểm định cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo

STT

Loại văn bản Kí hiệu Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Tình trạng

Nội dung trích yếu

Văn bản về Kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

1 Quyết định 65/2007/QĐ- BGDĐT 01/11/2007 01/12/2007 Hết hiệu lực: 04/07/2017 Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Đại học
2 Quyết định 76/2007/QĐ-BGDĐT 24/12/2007 14/01/2008 Hết hiệu lực: 15/02/2013 Quyết định ban hành Quy định về Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.
3 Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT 05/8/2008 02/09/2008 Còn hiệu lực Chỉ thị về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục
4 Quyết định 4138/2010/QĐ-BGDĐT 20/9/2010 20/09/2010 Còn hiệu lực Phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp giai đoạn 2011-2020
5 Thông tư 37/2012/TT- BGDĐT 30/10/2012 01/01/2013 Còn hiệu lực Sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định số 65/2007/qđ-bgdđt ngày 01 tháng 11 năm 2007; quyết định số 66/2007/qđ-bgdđt ngày 01 tháng 11 năm 2007; quyết định số 67/2007/qđ-bgdđt ngày 01 tháng 11 năm 2007
6 Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT 28/12/2012 15/02/2013 Còn hiệu lực Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCLGD trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
7 Công văn 462/KTKĐCLGD-KĐĐH 09/5/2013 09/5/2013 Hướng dẫn tự đánh giá trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp
8 Công văn 527/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 23/5/2013 Hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng trường đại học
9 Công văn 528/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 3/5/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng
10 Công văn 529/KTKĐCLGD-KĐĐH 23/5/2013 23/5/2013 Hướng dẫn tìm thông tin, minh chứng theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường TCCN
11 Công văn 7324/BGDĐT-NGCBQLGD 08/10/2013 08/10/2013 Công văn về việc hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên
12 Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 04/3/2014 Còn hiệu lực Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học hợp nhất QĐ 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
13 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 04/3/2014 Còn hiệu lực Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trung cấp chuyên nghiệp hợp nhất Quyết định số 67/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
14 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BGDĐT 04/3/2014 04/3/2014 Còn hiệu lực Quy định về  tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng hợp nhất Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 và Thông tư số 37/2012/TT-BGDĐT ngày 30/10/2012
15 Công văn 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH 29/8/2014 29/8/2014 Hướng dẫn đánh giá ngoài trường ĐH, CĐ và TCCN
16 Thông tư 24/2015/TT-BGDĐT 23/09/2015 09/11/2015 Còn hiệu lực Quy định chuẩn Quốc gia đối với cơ sở giáo dục Đại học
17 Công văn 1237/KTKĐCLGD-KĐĐH 03/8/2016 03/8/2016 Sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng trường đại học
18 Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT 19/5/2017 04/07/2017 Còn hiệu lực Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
19 Thông tư 15/2017/TT-BLĐTBXH 08/6/2017 24/07/2017 Còn hiệu lực Quy định tiêu, chí tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp
20 Công văn 766/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 20/4/2018 Hướng dẫn tự đánh giá CSGD Đại học theo Thông tư 12/2017
21 Công văn 767/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá ngoài CSGD Đại học
22 Công văn 768/QLCL-KĐCLGD 20/4/2018 20/4/2018 Hướng dẫn đánh giá  theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CSGD Đại học
23 Công văn 1668/QLCL-KĐCLGD 31/12/2019 31/12/2019 Thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

Văn bản về Kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

1 Thông tư 38/2013/TT-BGDĐT 29/11/2013 13/01/2014 Còn hiệu lực Ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ KĐCL CTĐT của các trường ĐH, CĐ và TCCN
2 Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 14/3/2016 29/4/2016 Còn hiệu lực Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *