Kế hoạch đảm bảo chất lượng – Năm 2021

 STT

Nội dung thực hiện Đơn vị chủ trì
/phối hợp

Thời gian thực hiện

1.

Hoàn thiện tự đánh giá cơ sở giáo dục

Lãnh đạo Trường

P.KTĐBCL&TTGD

Các đơn vị trường

Tháng 12/2020 – tháng 01/2021

2.

Hoàn thiện tự đánh giá 11 chương trình đào tạo Các Khoa chuyên môn Tháng 01-03/2021

3.

Thực hiện Đánh giá ngoài cơ sở giáo dục

Lãnh đạo Trường

P.KTĐBCL&TTGD

Các đơn vị trường

Tháng 2-4/2021

4.

Thực hiện Đánh giá ngoài 03 chương trình đào tạo

Lãnh đạo Trường

P.KTĐBCL&TTGD

Các Khoa chuyên môn

Tháng 6-10/2021

5.

Rà soát chuẩn đầu ra, CTĐT, phát triển chất lượng CTĐT. Rà soát, điều chỉnh phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực.

P.Đào tạo

Các Khoa/Bộ môn

P.KTĐBCL&TTGD

Tháng 6-9/2021

6.

Khảo sát sự hài lòng của sinh viên về giảng dạy

P.CTSV

Khoa/Bộ môn

02 học kỳ

7.

Khảo sát sinh viên trước khi tốt nghiệp P.KTĐBCL&TTGD 02 đợt

8.

Thực hiện khảo sát và công bố công khai số lượng sinh viên tốt nghiệp ra trường có việc làm sau 1 năm.

Phòng CTSV

Các đơn vị có có liên quan

Tháng 4/2021

9.

Khảo sát cán bộ viên chức về môi trường làm việc P.KTĐBCL&TTGD Tháng 9/2021

10.

Công bố công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng P.KTĐBCL&TTGD Tháng 7/2021

11.

Triển khai công tác ISO về đảm bảo chất lượng P.KTĐBCL&TTGD Năm 2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *