Mục tiêu chung

Thực hiện vai trò và sứ mạng của mình, hằng năm, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TPHCM đều định hướng mục tiêu và kế hoạch trong kiểm soát và đảm bảo chất lượng:

  • Nâng cao chất lượng hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong phù hợp với sứ mạng, mục tiêu và điều kiện thực tế của nhà trường;
  • Kiểm định chất lượng giáo dục theo chuẩn quốc gia và khu vực, bao gồm: kiểm định chất lượng trường đại học và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo;
  • Tham gia vào xếp hạng các trường đại học trong nước và khu vực;
  • Khảo sát người học và đơn vị sử dụng lao động;
  • Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *