Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định 656/2019/QĐ-TĐHTPHCM ngày 06/9/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc Quy định các điều kiện miễn học các học phần Anh văn và chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 08

 Quyết định 292/QĐ-TĐHTPHCM  ngày 18/5/2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 5 Quyết định 656/2019/QĐ-TĐHTPHCM ngày 06/9/2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM về việc Quy định các điều kiện miễn học các học phần Anh văn và chuẩn đầu ra Tiếng Anh, Tin học đối với sinh viên đại học hệ chính quy từ khóa 08

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *