Quyết định về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng mạng nội bộ và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

Quyết định số 1132/QĐ-TĐHTPHCM ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định quản lý, sử dụng mạng nội bộ và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *