Khảo sát các bên liên quan khi xây dựng, điều chỉnh chương trình đào tạo

  • Link khảo sát giảng viên/nhà khoa học khi xây dựng, điều chỉnh CTĐThttps://bom.to/9SMvNpUr
  • Biểu mẫu khảo sát đơn vị/tổ chức khi xây dựng, điều chỉnh CTĐT: Phiếu khảo sát
  • Biên bản thảo luận góp ý của các bên liên quan về rà soát/điều chỉnh chương trình đào tạo: Biên bản thảo luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *