Danh mục các văn bản liên quan đến công tác TĐG CTĐT của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. HCM ban hành

TT

Loại văn bản Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Văn bản

Quyết định

1 Quyết định 493/QĐ-TĐHTPHCM 24/7/2020 V/v thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Quản lý đất đai Xem tại đây
2 Quyết định 496/QĐ-TĐHTPHCM 24/7/2020 V/v thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ Xem tại đây
3 Quyết định 497/QĐ-TĐHTPHCM 24/7/2020 V/v thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Công nghệ thông tin Xem tại đây
4 Quyết định 498/QĐ-TĐHTPHCM 24/7/2020 V/v thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Địa chất học Xem tại đây
5 Quyết định 764/QĐ-TĐHTPHCM 05/10/2020 V/v thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Khí tượng và Khí hậu học Xem tại đây
6 Quyết định 765/QĐ-TĐHTPHCM 05/10/2020 V/v thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Thủy văn học Xem tại đây
7 Quyết định 766/QĐ-TĐHTPHCM 05/10/2020 V/v thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Quản lý TN&MT Xem tại đây
8 Quyết định 767/QĐ-TĐHTPHCM 05/10/2020 V/v thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Xem tại đây
9 Quyết định 768/QĐ-TĐHTPHCM 05/10/2020 V/v thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Kỹ thuật cấp thoát nước Xem tại đây
10 Quyết định 769/QĐ-TĐHTPHCM 05/10/2020 V/v thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Quản trị kinh doanh Xem tại đây
11 Quyết định 770/QĐ-TĐHTPHCM 05/10/2020 V/v thành lập Hội đồng TĐG CTĐT ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Xem tại đây
12 Quyết định 543/QĐ-TĐHTPHCM 04/6/2021 V/v chọn CTĐT để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục năm 2021 theo bộ tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT Xem tại đây

Thông báo

1 Thông báo 1027/TB-TĐHTPHCM 18/11/2020 V/v triển khai khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng đào tạo tại trường, năm học 2020-2021 Xem tại đây
2 Thông báo 450/TB-TĐHTPHCM 26/5/2021 V/v khảo sát sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên và chất lượng phục vụ của nhà trường năm học 2020-2021 Xem tại đây

Công văn

1 Công văn 446/TĐHTPHCM-KTĐBCL&TTGD 17/6/2020 V/v hướng dẫn TĐG CTĐT Xem tại đây
2 Công văn 459/TĐHTPHCM-KTĐBCL&TTGD 19/6/2020 V/v đăng ký TĐG CTĐT Xem tại đây
3 Công văn 776/TĐHTPHCM-KTĐBCL&TTGD 17/9/2020 V/v báo cáo tiến độ TĐG CTĐT Xem tại đây
4 Công văn 1078/TĐHTPHCM-KTĐBCL&TTGD 07/12/2020 V/v nộp báo cáo và DMMC TĐG CTĐT Xem tại đây
5 Công văn 1157/TĐHTPHCM-KTĐBCL&TTGD 25/12/2020 V/v cung cấp minh chứng phục vụ TĐG CTĐT Xem tại đây
6 Công văn 558/TĐHTPHCM-KTĐBCL&TTGD 23/6/2021 V/v ban hành các văn bản theo chức năng nhiệm vụ nhằm bổ sung minh chứng phục vụ TĐG CTĐT giai đoạn 2016-2020 Xem tại đây

Kế hoạch

1 Kế hoạch 608/KH-TĐHTPHCM 04/8/2020 Kế hoạch TĐG các CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT giai đoạn 2016-2020 Xem tại đây
2 Kế hoạch 628/KH-TĐHTPHCM 11/8/2020 Kế hoạch TĐG CTĐT ngành Công nghệ thông tin Xem tại đây
3 Kế hoạch 629/KH-TĐHTPHCM 11/8/2020 Kế hoạch TĐG CTĐT ngành Quản lý đất đai Xem tại đây
4 Kế hoạch 632/KH-TĐHTPHCM 11/8/2020 Kế hoạch TĐG CTĐT ngành Quản trị kinh doanh Xem tại đây
5 Kế hoạch 633/KH-TĐHTPHCM 11/8/2020 Kế hoạch TĐG CTĐT ngành Kinh tế tài nguyên thiên nhiên Xem tại đây
6 Kế hoạch 634/KH-TĐHTPHCM 11/8/2020 Kế hoạch TĐG CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường Xem tại đây
7 Kế hoạch 636/KH-TĐHTPHCM 11/8/2020 Kế hoạch TĐG CTĐT ngành Kỹ thuật cấp thoát nước Xem tại đây
8 Kế hoạch 637/KH-TĐHTPHCM 11/8/2020 Kế hoạch TĐG CTĐT ngành Địa chất học Xem tại đây
9 Kế hoạch 638/KH-TĐHTPHCM 11/8/2020 Kế hoạch TĐG CTĐT ngành Kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ Xem tại đây
10 Kế hoạch 857/KH-TĐHTPHCM 05/10/2020 Kế hoạch TĐG CTĐT ngành Khí tượng và Khí hậu học Xem tại đây
11 Kế hoạch 858/KH-TĐHTPHCM 05/10/2020 Kế hoạch TĐG CTĐT ngành Thủy văn học Xem tại đây
12 Kế hoạch 859/KH-TĐHTPHCM 05/10/2020 Kế hoạch TĐG CTĐT ngành Quản lý TN&MT Xem tại đây
13 Kế hoạch 927/KH-TĐHPTHCM-KTĐBCL&TTGD 22/10/2020 Kế hoạch về việc tổ chức Hội nghị TĐG CTĐT theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT Xem tại đây
14 Kế hoạch 206/KH-TĐHTPHCM 18/3/2021 Kế hoạch hoàn thành BC TĐG và đăng ký kiểm định chất lượng các CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT năm 2021 Xem tại đây
15 Kế hoạch 466/KH-TĐHTPHCM 01/6/2021 Kế hoạch tổ chức hội nghị trực tuyến về việc rà soát BC TĐG các CTĐT theo bộ tiêu chuẩn và các quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT Xem tại đây
16 Kế hoạch 619/KH-TĐHTPHCM 14/7/2021 Kế hoạch kiểm định chất lượng 04 CTĐT đại học hệ chính quy giai đoạn 2016-2020 Xem tại đây

Báo cáo

1 Báo cáo 76/BC-KTĐBCL&TTGD 27/5/2021 Tình hình triển khai và kết quả thực hiện TĐG 11 CTĐT theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT năm 2021 Xem tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *