Danh mục quy trình của bộ phận đảm bảo chất lượng

STT

Tên Quy trình

Ghi chú (Tên quy trình)

1 Quy trình thực hiện quy định Chuẩn đầu ra Tin học và Ngoại ngữ để xét tốt nghiệp cho sinh viên QT – KTĐBCL&TTGD – 04
2 Quy trình quản lý cơ sở dữ liệu đảm bảo chất lượng QT – KTĐBCL&TTGD – 06
3 Quy trình tự đánh giá chương trình đào tạo QT – KTĐBCL&TTGD – 07
4 Quy trình tự đánh giá cơ sở giáo dục QT – KTĐBCL&TTGD – 08
5 Quy trình cải tiến chất lượng sau
đánh giá
QT – KTĐBCL&TTGD – 09
6 Quy trình cập nhật, xây dựng mẫu
phiếu khảo sát mới
QT – KTĐBCL&TTGD – 10
7 Quy trình khảo sát sự hài lòng
của sinh viên về môn học
QT – KTĐBCL&TTGD – 11
8 Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên trước khi tốt nghiệp về chất lượng đào tạo tại trường QT – KTĐBCL&TTGD – 12
9 Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về tình hình việc làm và chất lượng đào tạo tại trường QT – KTĐBCL&TTGD – 13
10 Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi của nhà tuyển dụng/Doanh nghiệp về chất lượng đào tạo tại trường QT – KTĐBCL&TTGD – 14
11 Quy trình khảo sát Cán bộ quản lý – Giảng viên, chuyên viên, nhân viên về môi trường làm việc tại trường QT – KTĐBCL&TTGD – 15
12 Quy trình lưu giữ và kiểm soát hồ sơ QT – KTĐBCL&TTGD – 16
13 Quy trình kiểm soát tài liệu QT – KTĐBCL&TTGD – 17
14 Quy trình Khắc phục/phòng ngừa QT – KTĐBCL&TTGD – 18
15 Quy trình lập kế hoạch, các KPIs và các chỉ tiêu phấn đấu chính về ĐBCL QT – KTĐBCL&TTGD – 29
16 Quy trình xây dựng  CĐR CTĐT trình độ thạc sĩ QT – KTĐBCL&TTGD – 30

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *